Associació Cannàbica

  

The Green Rose and Greenage Club
The Green Rose and cannabis clubs of Barcelona: a cultural choice, a fair legislative initiative.................................................................................Last month, we have shared a reviwew about legal aspects of cannabis clubs in Barcelona, and, this month, we would like to focus on cultural and social sides. More and more people come to these places, for example to use the therapeutic material they need. This is an associative phenomenon that fulfills a necessary and demanded social work, as we discover if we pay attention to official figures. Estimations show that there are over 150 registered cannabis clubs in Barcelona. This allows us to see that these venues cover a necessity that's widely required by the public. If there weren't such a large number of people requesting the services of these clubs, of course, there wouldn't be so many cannabis associations registered in Barcelona. The fact that we can find so many members and associations shows us that this is a widely spread phenomenon in our society. However, is the only attraction of these clubs the possibility to quietly consume cannabis, or are there any other factors explaining this boom? Actually, we'll discover right away that perhaps one of the aspects that make cannabis clubs in Barcelona so attractive is the fact that they don't only focus on cannabis itself, but also offer a range of cultural activities that complement their work with a clear associative desire for social service in the community in which they are established. The ambiguity of Spanish Law right now isn't exactly helping the development of these cultural activities. Despite being -as we see- an obvious popular need, cannabis clubs in Barcelona (if not in most of Catalonia and Spain) find a very ambiguous legal framework, which makes it difficult for them to develop their activities normally. It is not at all that cannabis clubs are illegal in Barcelona: on the contrary, what happens is that there is no real legal system which clearly defines the obligations and rights of the clubs and their members. More than illegality, in the case of cannabis clubs we can speak of "lawlessness": a diffuse situation that does not favor anyone. Not neighbors, not government agencies ... nor indeed members who are in such need of these clubs. Although it has been suggested that the real goal of cannabis clubs in Barcelona is illegal drug trade, the fact is that most of them are tightly self-regulated facilities which comply strictly with all the laws. The statutes of clubs clearly establish what may or may not be done and sometimes they even provide for penalties for non-compliance. That is, they have developed statutory systems that in some ways fill the gap created as a result of long-time legislative inactivity in this area. In this sense, therefore, it is striking to note that cannabis clubs in Barcelona have been the ones who have endeavored to provide a legitimate service, even though the legal framework affecting them is far from being one hundred percent well-defined. And it's not just that these clubs take any legal form that makes them fit naturally and as they deserve in Barcelona society. It is also that these entities do their best to provide the neighborhoods that host them a series of cultural and informative services parallel to those offered by other institutions, whether public or private. In the premises of cannabis clubs in Barcelona an important social task outside cannabis itself is also carried out. It is common to find concerts, art exhibits, lectures, explanations of cannabis cooking recipes and even information sessions on the effects of narcotics from a medical standpoint. With all this background, members of the cannabis clubs in Barcelona try and promote in their statutes their social and cultural aspects. In fact, these clubs tend to take the legal form of association, because it best combines the foundational objectives and the desire to provide added social service, not directly related to the consumption of cannabis. With its associative structure, cannabis clubs in Barcelona are in a unique position to offer their communities all these additional cultural experiences without detracting at all their main objective.
Els clubs cannàbics de Barcelona: una opció cultural
La rosa verd i els clubs cannàbics de Barcelona: una opció cultural, una iniciativa legislativa legitima ................................................................... Cada vegada són més les persones que acudeixen a clubs cannàbics a Barcelona, per exemple per fer ús del material terapèutic que necessiten. Es tracta d'un fenomen associatiu que compleix amb una tasca social necessària i demandada, sobretot si fem cas a les xifres oficials. S'estima que hi ha més de 150 clubs cannàbics registrats a Barcelona. Això ens permet veure que aquests recintes cobreixen una necessitat àmpliament requerida per la ciutadania. Si no hi hagués un nodrit nombre de persones que sol·licitessin els serveis d'aquests clubs, com és natural, no hi hauria tantes associacions cannàbiques registrades a Barcelona. Que hi hagi tants associats i tantes associacions ens fa veure que es tracta d'un fenomen d'ampli calat a la nostra societat. Ara bé, és l'únic atractiu d'aquests clubs la possibilitat de consumir de manera tranquil·la el cànnabis, o potser hi ha altres factors que expliquin aquest auge? De fet descobrirem a continuació que potser un dels aspectes que fan tan atractius als clubs cannàbics de Barcelona és el fet que no només se centren en el consum de cànnabis pròpiament dit, sinó que a més a més ofereixen tot un seguit d'activitats de caràcter cultural que complementen la seva tasca associativa amb una clara voluntat de servei social dins la comunitat en què es troben. Al desenvolupament d'aquestes activitats culturals no ajuda precisament la imprecisió de la llei en aquests moments. Malgrat ser -com veiem- una òbvia necessitat popular, els clubs cannàbics de Barcelona (quan no de tot Catalunya i gairebé de tot Espanya) es troben amb un marc legal molt ambigu, que els dificulta desenvolupar les seves activitats amb normalitat. No es tracta en absolut que els clubs cannàbics siguin il·legals a Barcelona: ans al contrari, el que passa és que no existeix un autèntic sistema legal que permeti definir amb claredat quines són les obligacions i els drets dels clubs i dels seus associats. Més que d'il·legalitat, en el cas dels clubs cannàbics podriem parlar d'"al·legalitat": una situació difusa que no afavoreix a ningú. Ni a veïns, ni a les instàncies governamentals... ni per descomptat als associats que tanta necessitat tenen d'aquests clubs. Encara que s'ha arribat a suggerir que els clubs cannàbics de Barcelona tenen com a autèntic fi el comerç il·lícit d'estupefaents, la veritat és que majoritàriament es tracta d'establiments fèrriament autoregulats i que compleixen rigorosament totes les disposicions legals. Els estatuts dels clubs estableixen clarament el que pot o no pot fer-se i fins i tot poden arribar a preveure sancions en cas d'incompliment. És a dir, que han desenvolupat sistemes estatutaris que supleixen en certa manera el buit legal nascut com a conseqüència de la inactivitat legislativa que des de fa temps hi ha en aquesta matèria. En aquest sentit, doncs, crida l'atenció que hagin estat els propis clubs cannàbics de Barcelona els que s'han esforçat per oferir un servei legítim, fins i tot encara que el marc legal que els afecta dista molt d'estar definit al cent per cent. I no es tracta tan sols de que aquests clubs adoptin alguna figura legal que els faci encaixar de forma natural i merescuda en la societat barcelonina. Es tracta també que aquestes entitats fan el possible per proporcionar als veïnats que els acullen una sèrie de serveis culturals i divulgatius paral·lels als oferts per altres institucions, siguin públiques o privades. A les instal·lacions dels clubs cannàbics de Barcelona també es porta a terme una important tasca social aliena al consum de cànnabis pròpiament dit. És habitual trobar-se amb concerts, exhibicions d'art, xerrades, explicacions sobre receptes de cuina cannàbica i fins i tot sessions informatives sobre els efectes de les substàncies estupefaents des d'un punt de vista mèdic. Amb tot aquest bagatge, els membres dels clubs cannàbics de Barcelona intenten potenciar en els seus estatuts la seva vessant social i cultural. De fet, aquests clubs acostumen a adoptar la forma jurídica d'associació, ja que és la que millor permet combinar els objectius fundacionals i l'anhel d'oferir un servei social afegit, sense relació directa amb el consum de cànnabis. Amb la seva estructura associativa, els clubs cannàbics de Barcelona es troben en una immillorable posició per oferir a la seva comunitat totes aquestes experiències culturals afegides, sense desmerèixer en absolut el seu objectiu principal.
La rosa verde - en asociacion con Greenage
La rosa verde y los clubes cannábicos de Barcelona: una opción cultural, una iniciativa legislativa legitima.............................. El mes pasado, compartimos un articulo sobre los clubes cannábicos en Barcelona; este mes nos gustaria enfocarlo desde un punto de vista cultural y social..... Cada vez son más las personas que acuden a estos lugares, por ejemplo para hacer uso del material terapéutico que necesitan. Se trata de un fenómeno asociativo que cumple con una labor social necesaria y demandada, sobre todo si hacemos caso a las cifras oficiales. Se estima que en Barcelona hay unos 150 clubes cannábicos registrados. Ello nos permite ver que estos recintos cubren una necesidad ampliamente requerida por la ciudadanía. Si no hubiera un nutrido número de personas que solicitaran los servicios de estos clubes, como es natural, no habría tantas asociaciones cannábicas registradas en Barcelona. El que haya tantos asociados y tantas asociaciones nos hace ver que se trata de un fenómeno de amplio calado en nuestra sociedad. Ahora bien, ¿es el único atractivo de estos clubes la posibilidad de consumir de forma tranquila el cannabis, o quizá haya otros factores que expliquen este auge? De hecho descubriremos a continuación que quizá uno de los aspectos que hacen tan atractivos a los clubes cannábicos de Barcelona es el hecho de que no solo se centran en el consumo de cannabis propiamente dicho, sino que además ofrecen toda una serie de actividades de carácter cultural que complementan su labor asociativa con una clara voluntad de servicio social dentro de la comunidad en la que se encuentran. Al desarrollo de estas actividades culturales no ayuda precisamente la imprecisión de la ley en estos momentos. A pesar ser -como vemos- una obvia necesidad popular, los clubes cannábicos de Barcelona (cuando no de toda Cataluña y casi toda España) se encuentran con un marco legal muy ambiguo, que les dificulta desarrollar sus actividades con normalidad. No se trata en absoluto de que los clubes cannábicos sean ilegales en Barcelona: antes al contrario, lo que ocurre es que no existe un auténtico sistema legal que permita definir con claridad cuáles son las obligaciones y derechos de los clubes y de sus asociados. Más que de ilegalidad, en el caso de los clubes cannábicos podemos hablar de “alegalidad”: una situación difusa que no favorece a nadie. Ni a vecinos, ni a las instancias gubernamentales... ni desde luego a los asociados que tanta necesidad tienen de estos clubes. Aunque se ha llegado a sugerir que los clubes cannábicos de Barcelona tienen como auténtico fin el comercio ilícito de estupefacientes, lo cierto es que en su mayoría se trata de establecimientos férreamente autorregulados y que cumplen a rajatabla todas las disposiciones legales. Los estatutos de los clubes establecen claramente lo que puede o no puede hacerse e incluso pueden llegar a prever sanciones en caso de incumplimiento. Es decir, que han desarrollado sistemas estatutarios que suplen en cierta manera el vacío legal nacido como consecuencia de la inactividad legislativa que desde hace tiempo hay en esta materia. En este sentido, pues, llama la atención señalar que han sido los propios clubes cannábicos de Barcelona los que se han esforzado por ofrecer un servicio legítimo, incluso aunque el marco legal que les afecta dista mucho de estar definido al cien por cien. Y no se trata tan solo de que estos clubes adopten alguna figura legal que les haga encajar de forma natural y merecida en la sociedad barcelonesa. Se trata también de que estas entidades hacen lo posible por proporcionar a los vecindarios que los acogen una serie de servicios culturales y divulgativos paralelos a los ofrecidos por otras instituciones, sean públicas o privadas. En las instalaciones de los clubes cannábicos de Barcelona también se lleva a cabo una importante tarea social ajena al consumo de cannabis propiamente dicho. Es habitual encontrarse con conciertos, exhibiciones de arte, charlas, explicaciones sobre recetas de cocina cannábica e incluso sesiones informativas sobre los efectos de las sustancias estupefacientes desde un punto de vista médico. Con todo este bagaje, los miembros de los clubes cannabicos de Barcelona intentan potenciar en sus estatutos su vertiente social y cultural. De hecho, estos clubes acostumbran a adoptar la forma jurídica de asociación, dado que es la que mejor permite combinar los objetivos fundacionales y el anhelo de ofrecer un servicio social añadido, sin relación directa con el consumo de cannabis. Con su estructura asociativa, los clubes cannábicos de Barcelona se encuentran en una inmejorable posición para ofrecer a su comunidad todas esas experiencias culturales añadidas, sin desmerecer en absoluto su objetivo principal.
The Green Rose in Greenage
La Rosa Verda is a popular legislative initiative to regulate associations of drug consumers of cannabis. It is the first proposition of European law introducing the cultivation, distribution and transportation of cannabis, as well as quality control. What is the actual frame? Use of marijuana in Barcelona: legal but unregulated There are plenty of marijuana users in Barcelona. As one of the most populated cities in Spain, it is not surprising that it's also one of the places where we can find a greater proportion of consumers of this substance. One of the main questions that may arise to any of these people is whether or not marijuana use in Barcelona is illegal, if -as it happens in the United States- mere possession can lead to jail or even if you may have legal problems should you belong to a cannabis association. We will try to clarify these and other questions along this article. Starting from the beginning, at this point many readers of this site should know that in Spain drug use is not a crime. That is, police officers can't take you to jail or apply the Criminal Code against you on these grounds. The idea behind that is that there's no legal reason to punish the user of a substance, since he may exercise his freedom in this area as he sees fit. So calm down you marijuana users in Barcelona: no one will arrest you for doing this. What is indeed a crime according to the Criminal Code (articles 368 and following), is drug trafficking. Or more specifically, acts of “cultivation, production or trafficking”, as well as promoting, favoring or facilitating the use of illegal drugs. That is, consumption is not punished but dealing with these substances is. All marijuana users in Barcelona should learn this nuance. It is also forbidden to use narcotics in the streets or even just carrying them (even when not being consumed). So says the Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, which provides for fines of up to 30,000 euros. And be careful, since a new law is being drafted, one that'll raise up the minimum amount of the fine. This is not a crime, it doesn't involve criminal proceedings, but it is an administrative offense (just like a traffic ticket). In other words, you can use marijuana in Barcelona (as in any other city in Spain) provided that it's in a private place and you're not transporting the substance on public roads. How does this affect associations? There are some 120 associations of marijuana users in Barcelona, the well-known cannabis clubs. Sure, it is conceivable that these laws may affect them. The fact is that most of these associations are legally constituted and have statutes that have been studied in detail by legal professionals. Therefore, cannabis clubs are not exactly centers of marijuana trafficking in Barcelona. Moreover, if they were, all members of these 120 associations would have already been arrested for crimes related to drug trafficking. Since these arrests have never happened, it is clear that not even authorities consider cannabis clubs to be related to trafficking. These are social facilities where adults make their own consumption of marijuana (in Barcelona as in any other city) in a very regulated and controlled space, even with medical assistance and talks about the effects of narcotics. In fact, one of the legal-social functions cannabis clubs provide is to prevent members to end up linked to the illegal market, which is obviously much more dangerous than drug use in a controlled area. Barcelona authorities are certainly interested in have marijuana use restricted to a limited zone. However, and unfortunately, the associations of marijuana in Barcelona are in a legal limbo. It is clear that their activities are not criminal, but their legal requirements aren't clearly regulated... although cannabis clubs themselves have long called for this regulation in order to remove all doubt about their activities. Not to mention that they could bring social and economic benefits for Barcelona. The Generalitat does not seem to know its way in this issue, and that's why City Councils are being the ones to take some steps. And one of the municipalities that has shown more interest in regulating cannabis clubs is precisely Barcelona. Not surprisingly since, as we have seen, there are a huge number of marijuana users and associations in Barcelona. Regulation has already become an urgent necessity. With this ILP (Popular Legislative Initiative) is to advance a fair regulation for citizenship and to end the legal vacuum that is not beneficial to anyone. We will keep reporting
la rosa verda a greenage
La Rosa Verda és una iniciativa legislativa popular per regular les associacions de persones consumidores de cànnabis. És la primera proposició de llei Europea que introdueix el cultiu, distribució i transport de cànnabis, així com el control de la seva qualitat. Qual és l'escenari actual? El consum de marihuana a Barcelona: legal però no regulat Els consumidors de marihuana a Barcelona són molt nombrosos. Com és una de les urbs més poblades d'Espanya, no és estrany que també sigui un dels llocs on hi ha major proporció de consumidors d'aquesta substància. Un dels principals dubtes que pot sorgir a qualsevol d'aquestes persones és si consumir marihuana a Barcelona és delicte, si -com passa als Estats Units- la mera possessió pot portar-te a la presó, o fins i tot si pot tenir repercussions legals el pertànyer a una associació cannàbica. Intentarem aclarir aquests i altres dubtes al llarg d'aquest article. Concretant les coses, a hores d'ara molts dels lectors d'aquesta pàgina ja haurien de saber que l'autoconsum d'estupefaents no és delicte. És a dir, no et poden portar a la presó o aplicar el Codi Penal per això. S'entén que no hi ha motiu jurídic per castigar al consumidor d'una substància que pot exercir la seva llibertat en aquest camp com vulgui. Respirin, doncs, tranquils els consumidors de marihuana a Barcelona: ningú no els detindrà per aquesta pràctica. El que sí que és delicte, d'acord amb el Codi Penal (articles 368 i següents), és traficar amb els estupefaents. O més concretament, realitzar actes de “cultiu, elaboració o tràfic” i promoure, afavorir o facilitar el consum il·legal de drogues. És a dir, no es castiga l'autoconsum però sí el negociar amb aquestes substàncies. Tots els consumidors de marihuana que hi hagi a Barcelona haurien d'aprendre a fer aquesta distinció. Tampoc es permet des del punt de vista legal consumir substàncies estupefaents a la via pública o fins i tot simplement portar-ne (encara que no l'estiguem consumint). Així ho diu la Llei Orgànica de Protecció de la Seguretat Ciutadana, que preveu multes de fins a 30.000 euros. I anem amb compte, que s'està tramitant una nova llei que elevarà la quantia mínima de la multa. Això no és un delicte, no implica la via penal, sinó que es tracta d'una infracció administrativa (com una multa de trànsit). En altres paraules, es pot consumir marihuana a Barcelona (com a qualsevol altra ciutat d'Espanya) sempre que sigui en un lloc privat i no es transporti la substància per la via pública. Com afecta tot això al món associatiu? Hi ha unes 120 associacions de consumidors de marihuana a Barcelona, els cèlebres clubs cannàbics. Com és natural, cal pensar que aquestes disposicions legals els afecten. La veritat és que gairebé totes aquestes associacions estan legalment constituïdes i disposen d'uns estatuts que han estat estudiats al detall per professionals del món jurídic. Per descomptat, doncs, els clubs cannàbics no són precisament centres de tràfic de marihuana a Barcelona. És més, si ho fossin, els integrants d'aquestes 120 associacions ja haurien estat detinguts per delictes relacionats amb el tràfic d'estupefaents. Com que aquestes detencions no han tingut lloc, queda clar que ni les mateixes autoritats estimen que els clubs cannàbics estiguin relacionats amb el narcotràfic. Es tracta d'instal·lacions socials on persones adultes realitzen el seu autoconsum de marihuana (a Barcelona com a qualsevol altra ciutat) d'una forma molt reglada i controlada, fins i tot amb assistència mèdica i xerrades sobre els efectes de les substàncies estupefaents. De fet, una altra de les funcions socials-jurídiques que compleixen els clubs cannàbics és la d'evitar que els seus membres acabin vinculats amb el comerç il·legal, cosa que sens dubte és molt més perillosa que el consum dins una zona controlada. Sens dubte interessa a les autoritats de Barcelona que la marihuana estigui restringida a un àmbit acotat. No obstant això -i per desgràcia- les associacions de consumidors de marihuana a Barcelona es troben dins un limb legal. És clar que les seves activitats no són delictives, però el seu funcionament i requisits tampoc no està regulat de forma clara... tot i que els propis clubs cannàbics porten molt de temps demanant aquesta regulació per eliminar tot dubte sobre les seves activitats. A més de que aquestes podrien suposar avantatges socials i econòmiques per a Barcelona. La Generalitat de moment no sembla saber cap a on moure's en aquest camp, així que estan sent els mateixos Ajuntaments els que donen el primers passos. I en concret un dels que més interès mostra en regular el tema dels clubs cannàbics és precisament Barcelona. No en va, com hem vist, hi ha un elevadíssim nombre d'associacions de consumidors de marihuana a Barcelona. Regular-les s'ha convertit ja en una necessitat imperiosa. Amb aquesta ILP (iniciativa legislativa popular) es pretén avançar en una regulació justa per a la ciutadania i que acabi amb el buit legal que no és beneficiós per a ningú. Us seguirem informant
La rosa Verda en Greenage
La rosa verda es una iniciativa legislativa popular que pretende conseguir un marco legal para todas las asociaciones cannabicas de España y sus miembros A continuación, les explicaremos cual es la situacion actual en Calatuña: El consumo de marihuana en Barcelona: legal pero no regulado Los consumidores de marihuana en Barcelona son muy numerosos. Al ser una de las urbes más pobladas de España, no es de extrañar que también sea uno de los lugares donde hay mayor proporción de consumidores de esta sustancia. Una de las principales dudas que puede surgir a cualquiera de estas personas es si consumir marihuana en Barcelona es delito, si -como ocurre en Estados Unidos- la mera posesión puede llevarte a la cárcel, o incluso si puede tener repercusiones legales el pertenecer a una asociación cannábica. Intentaremos aclarar estas y otras dudas a lo largo del presente artículo. Concretando las cosas, a estas alturas muchos de los lectores de esta página deberían saber ya que el autoconsumo de estupefacientes no es delito. Es decir, no te pueden llevar a la cárcel o aplicarte el Código Penal por ello. Se entiende que no hay motivo jurídico para castigar al consumidor de una sustancia, que puede ejercer su libertad en este campo como mejor desee. Respiren, pues, tranquilos los consumidores de marihuana en Barcelona: nadie los detendrá por esta práctica. Lo que sí es delito, de acuerdo con el Código Penal (artículos 368 y siguientes), es traficar con los estupefacientes. O más concretamente, realizar actos de “cultivo, elaboración o tráfico”, y promover, favorecer o facilitar el consumo ilegal de drogas. Es decir, no se castiga el autoconsumo pero sí el negociar con estas sustancias. Todos los consumidores de marihuana que haya en Barcelona deberían aprender a hacer esta matización. Tampoco se permite desde el punto de vista legal consumir sustancias estupefacientes en la vía pública o incluso simplemente portarla (aunque no la estemos consumiendo). Así lo dice la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, que prevé multas de hasta 30.000 euros. Y ojo, que se está tramitando una nueva ley que elevará la cuantía mínima de la multa. Esto no es un delito, no implica la vía penal, sino que se trata de una infracción administrativa (como una multa de tráfico). En otras palabras, se puede consumir marihuana en Barcelona (como en cualquier otra ciudad de España) siempre que sea en un lugar privado y no se transporte la sustancia por la vía pública. ¿Cómo afecta todo esto al mundo asociativo? Existen unas 120 asociaciones de consumidores de marihuana en Barcelona, los célebres clubes cannábicos. Como es natural, cabe pensar que estas disposiciones legales les afectan. Lo cierto es que casi todas estas asociaciones están legalmente constituidas y disponen de unos estatutos que han sido estudiados al detalle por profesionales de lo jurídico. Desde luego, pues, los clubes cannábicos no son precisamente centros de tráfico de marihuana en Barcelona. Es más, si lo fueran, los integrantes de estas 120 asociaciones ya habrían sido detenidos por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes. Como estas detenciones no han tenido lugar, queda claro que ni las propias autoridades estiman que los clubes cannábicos estén relacionados con el narcotráfico. Se trata de instalaciones sociales donde personas adultas realizan su autoconsumo de marihuana (en Barcelona como en cualquier otra ciudad) de una forma muy reglada y controlada, incluso con asistencia médica y charlas sobre los efectos de las sustancias estupefacientes. De hecho, otra de las funciones sociales-jurídicas que cumplen los clubes cannábicos es la de evitar que sus miembros acaben vinculados con el mercado ilegal, cosa que a todas luces es mucho más peligrosa que el consumo en una zona controlada. Sin duda le interesa a las autoridades de Barcelona que la marihuana esté restringida a un ámbito acotado. Sin embargo -y por desgracia- las asociaciones de consumidores de marihuana en Barcelona se encuentran en un limbo legal. Está claro que sus actividades no son delictivas, pero su funcionamiento y requisitos tampoco está regulado de forma clara... a pesar de que los propios clubes cannábicos llevan mucho tiempo solicitando esta regulación para eliminar toda duda sobre sus actividades. Amén de que las mismas podrían suponer ventajas sociales y económicas para Barcelona. La Generalitat de momento no parece saber hacia dónde moverse en este campo, así que están siendo los propios Ayuntamientos los que dan pasos. Y en concreto uno de los que más interés muestra en regular el tema de los clubes cannábicos es precisamente Barcelona. No en vano, como hemos visto, hay un elevadísimo número de asociaciones de consumidores de marihuana en Barcelona. Regularlas se ha convertido ya en una necesidad imperiosa. Con esta ILP (iniciativa legislativa popular) se pretende avanzar en una regulación justa para la ciudadania y que termine con el vacio legal que no es beneficioso para nadie. Os seguiremos informando
Football World Cup in Barcelona
Enjoy every matchs, every days untill 13th of July in your Cannabis Club in Barcelona.....Enjoy the Football World Cup, in Live, on large screen, in one of the best place in Barcelona.... You will not forget it Disfruta de todos los partidos, todos los dias en tu club Cannabico....Disfruta del mundial de Brasil 2014, en directo, en nuestra pantalla grande, en un ambiente unico aqui en Barcelona..... No olvidaras este mundial en Greenage Barcelona
CIGAR BOX MACHINE
“El origen de la Cigar Box Guitar data de finales del siglo XIX y XX, hay que ir hasta los esclavos traídos de África al sur de Estados Unidos en épocas muy remotas para encontrar los orígenes del slide, hacer sonar una cuerda frotándola con una botella. El "Diddley· consiste en un alambre, según parece obtenido de los usados para alinear las flores en los campos sureños de algodón, clavado en una tabla y tensado con dos botellas de cristal. El invento se tocaba frotando una tercera botella a la vez que se pellizcaba el alambre. Mas tarde, en la Gran Depresión de los años 30, es cuando aparecen por primera vez los "Cigar Box". Si eras negro, vivías en el Delta del Mississippi, tenias dos opciones para adquirir una guitarra, o te ibas a un cruce de caminos y vendías tu alma al diablo o te lo construías...” La exposición es una pequeña muestra de las infinitas posibilidades que existen a la hora de construir instrumentos. Siempre desde el respeto a una profesión tan bonita y enigmática como es la lutheria, el objetivo de esta exposición es mostrar al público algunos de mis trabajos. Hasta finales de septiembre en Greenage Club
1er aniversario de Greenage Club
Hace un poco menos de 1 año, el 7 de junio de 2013, cumplimos nuestros sueño....Greenage Club abria sus puertas y celebrabamos este evento con una gran fiesta de inauguración para marcar el dia. Desde entonces, Greenage Club ha crecido, hemos credcido juntos.... Con Esperanza, esfuerzos y entrega hemos abierto un nuevo camino, cruzado nuevas fronteras..... Juntos, hemos luchado por un futuro diferente, hemos construido Greenage Club y, lo hemos convertido en uno de los clubs cannabicos mas emblematicos de Barcelona.....Gracias a vuestra confianza, a vuestro cariño, hemos compartido felicidad, cultura, ilusión y, ahora, 1 año despues, ha venido el momento de celebrarlo El viernes 6 de junio, a partir de las 20h30, os invitamos a la primera fiesta de aniversario de Greenage Club, ...., para el el 6 de junio, os estamos preparando una Mega Fiesta para disfrutar juntos de este dia tan especial para el club. Catering especial para todos nuestros miembros, sesiones de musica exclusiva para acompañar la comida, buenas, muy buenas energias y, a las 00h00, un pastel y una copa de cava para celebrar el 1er año de Greenage Club, contigo, el 6 de junio, en EL club cannabico de Barcelona. Gracias a tod@s por este año maravilloso.... Os esperamos el viernes 6 de junio, a partir de las 20h30
Concierto de Bossa Nova - Jazz en tu club Cannabico
El proximo Sabado 24 de mayo, Greenage Club os ofrece un concierto unico de Bossa Nova, Samba y Lounge, un trio encantador que mezcla musica brasileña con estandares del jazz de una forma elegante e intensa; con guitarra, percusiones y la voz increible de la cantante..... Todo ello en el escenario inimitable del club cannabico mas emblematico de Barcelona, la asociacion Greenage. No te pierdas este concierto exclusivo despues de la final de la copa de Europa, para terminar la noche como se merece, como te lo mereces....porque Greenage apuesta por la cultura, por la musica, por sus soci@s, disfruta de esta noche completa, disfruta de tu club Cannabico, disfruta de Barcelona con Mariana Amaral Trio, en Greenage el Sabado 24
Concierto de Bossa Nova - Jazz en tu club Cannabico
El proximo Sabado 24 de mayo, Greenage Club os ofrece un concierto unico de Bossa Nova, Samba y Lounge, un trio encantador que mezcla musica brasileña con estandares del jazz de una forma elegante e intensa; con guitarra, percusiones y la voz increible de la cantante..... Todo ello en el escenario inimitable del club cannabico mas emblematico de Barcelona, la asociacion Greenage. No te pierdas este concierto exclusivo despues de la final de la copa de Europa, para terminar la noche como se merece, como te lo mereces....porque Greenage apuesta por la cultura, por la musica, por sus soci@s, disfruta de esta noche completa, disfruta de tu club Cannabico, disfruta de Barcelona con Mariana Amaral Trio, en Greenage el Sabado 24
Os presentamos la exposicion de nuestro amigo Tony000, una mezcla de Street art y arte contemporaneo, el resultado de 20 años de trabajo viajando, descubriendo e interpretando sus emociones, sensaciones, sentimientos a traves de la pintura, a traves de sus cuadros..... a traves de sus obras que han aterrizado en Greenage, Greenage Barcelona .......hasta principios de junio, las podras descubrir y sentir...Te esperamos!!!
DjGigielAmoroso_Greenage
Vuelve Gigi el amoroso a Greenage Club. Famoso por vestirse siempre de negro todo el año y en blanco en Verano, por haber visitado mas de 150 clubs alrededor del mundo, por su elegancia, su sutilidad tras de los platos, Gigi nos ofrece una sesión de Chill Out y Onda House en tu Club, en Greenage Club
Carnaval Barcelona
El carnaval se vive, se siente, se disfruta en Greenage........ Del calor de Rio al de Canarias, ahora todo el ambiente esta en Greenage: bailarinas de samba, mascaras, musica festiva, ...si quieres vivir el carnaval en Barcelona, no te pierdas la fiesta del proximo sabado 01 de marzo en Greenage Club..... Ah, y si quieres ganarte un Cocktail for Free , vente disfrazado y recoge tu bebida by the face
El arte de liar - Greenage
Greenage Barcelona tiene el placer de presentaros la nueva exposición que se asentara en el club, desde el 28 de febrero hasta el 15 de abril. Un paseo por el facinante mundo del papel de fumar, una muestra de librillos de papel de fumar de principio del siglo pasado hasta hoy, todo el arte y diseño de carteles postales y librillos de fumar recopilados para una exposición "el arte de liar" - Inauguración el proximo viernes 28 de febrero en Greenage Club
Love day - Love Club
Love day, Dia del amor or Sant Valenti, whatever you want to call this day, that is a very special day, and for this lovely day, your lovely club will become very romantic, with several lovely activities to entertain you and, maybe, make you falling in love....
DJ_Barcelona_Club
Este sabado, a partir de las 22h30 vuelve Dj Tito en greenage..... Con su concepto unico de freestyle , que cobra todo su significado cuando Tito se sitúa tras los platos: mezclando Electro, pop, house, techno, hip hop, easy listening, down beats, broken, Greenage Club se anima, con Tito, sabado proximo a partir de las 22h30
Ven a vivir el ambiente brasileño en Barcelona, ven a sumergirte en la fiesta caliente de brasil.....No podras bañarte en sus playas pero si escuchar los ritmos unicos de su musica, saborear sus cocktails, bailar y relajarte después del trabajo.... La fiesta Yoru Bahia empieza en Greenage Barcelona, el proximo miercoles a partir de las 19h30, para calentar este mes de enero con el ambiente mas caliente que hay, el ambiente de brasil
Torneo abierto para todos...Os podéis inscribir en recepción o en la barra cualquier día de la semana hasta el 10 de octubre..... Warming (Calentamiento) hasta el 09 de octubre en horario de club Matchs doble KO Inscripción gratuita y premios para los primeros de cada categoría Para establecer Handicaps, los jugadores se clasificaran en 4 categorías: 1 principiante 2 jugador sin experiencia 3 jugador medio 4 jugador experimentado Para cada emparejamiento el número de partidas a ganar sera en relación al nivel del jugador, (de 2 a 4, según el nivel) Los clasificación de los jugadores se establecerá al inicio del torneo y seguirá siendo el mismo todo el trimestre, independientemente de los resultados
Si habeis sido buenos durante el año, os esperamos en Greenage Club para celebrar la noche de reyes juntos, con buena musica, buen ambiente y un monton de buen humor para afrontar 2014 con el animo que todo el mundo se merece
Teatro Greenage
¿Prefieres ser actor o espectador? ¿Quieres actuar? Haz teatro con nosotros, aprende o aprendenos a actuar y participa en nuestra obra Greenage ¿QUE ES ESTO? ¿PSICODRAMA ,TEATRO ESPONTÁNEO, TEATRO DE LA IMPROVISACION,O BUSQUEDA DE UNA EXPRESION ARTISTICA PERSONAL? En este taller trabajaremos semanalmente para sacar lo mejor de nosotros mismos y hacer de ello lo que queramos, mientras nos divertimos A través del trabajo realizado, obtendremos herramientas que nos sirvan para la vida y por supuesto para re-crearla - puesto que el teatro es una re-creación de la vida -. Estas herramientas nos servirán para darnos cuenta de los propios pensamientos, sentimientos, motivaciones, conductas y relaciones..... para mejorar la comprensión de las situaciones, de los puntos de vista de otras personas y de nuestra imagen o acción sobre ellas. Tambień serviran para investigar y descubrir la posibilidad y la propia capacidad de nuevas formas de entender y de expresar, de entendernos y de expresarnos frente a determinadas situaciones. el cuerpo es nuestro instrumento!!!!! aprendamos su lenguaje!!!!
Nochevieja Barcelona
Come to celebrate New Year's Eve with us..... Very special dj set all the night, special cocktails, good vibes and a lot of surpises for you. Ven a celebrar nochevieja en Greenage Club: Cocktail de Djs, cotillons, cava, calor y muchas sorpresas para ti. ¡¡¡¡Te esperamos!!!!
¡Ven a vivir la actuación impresionante de Karla Ontiveros en directo! No te adelantamos nada mas...... Tienes que estar
Señales de humo
Los extraterrestres, el movimiento artistico del futuro nos presenta "señales de humo", una exposición que nos cuenta la larga historia del cannabis como ayuda o complemento para la inspiración en el arte. Numerosos artistas utilizaron y utilizan el cannabis para expandir su mente al igual que lo hacian Andy Warhol, Pablo Picasso, Salvador Dali para impulsar su proceso creativo y crear obras de arte miticas. En 2014, Greenage tratara de ser la referencia en Barcelona para relacionar arte con cannabis empezando por esta fantastica exposición de señales de humo en Greenage Club a partir del 9 de enero
Musica brasileña en Barcelona
Todos los domingos en Greenage club --- musicos brasileños para ti en tu club de fumador de siempre
Calamento Show in Greenage Barcelona
Calamento band is composed by Pepe Camacho (spanish guitar), Xavi García (percusion), and Ramon Vaguè (bass). They are a music band that we can define as Flamenco Fusion and their styles include a wide range from Paco de Lucía to Pink Floyd, and an approach to ethnic music. They are purely acoustic and takes the listener to unexpected sensations. Calamento's first show at Greenage Barcelona will take place on 30/11/2013 from 10 pm at Rosello 254, very closed from Paseo de Gracia (Diagonal Subway Station), a cosy smoking club in Barcelona where you can smoking weed while you listen good music.
Dj_Barcelona_clubfumadores
Vuelve Kronik Darling en tu Club de fumadores en Barcelona, vuelve su musica, su estilo unico, su sesión exclusiva en Greenage Club
Musicos brasileños en Barcelona
Ronda de musicos de Brasil, todos los domingos en Greenage Barcelona --- Ven a escucharlos, ven a terminar la semana en un ambiente distendido, con buen musica...
Victor Salvatti en Greenage Club
No te pierdas el concierto en directo de Victor Salvatti --- Musica brasileña en directo
Fiesta de  Halloween en Greenage
Menu Halloween en Greenage: - Concurso Planyellets - Degustacion de Moscatel, Vi ranci i mistelas, castañas asadas y boniatos - Taller de peluqueria y maquillaje de 19h00 a 21h00 - Fiesta de Halloween a partir de las 22h00 con DJ Kronik Darling y DJ Dark Brain - Te ofrecemos la primera consumición si vienes disfrazado
Cannabis Terapeutico Barcelona
Se abordara el uso terapeutico del cannabis, los avances, en terminos de investigación, sobre los distintos cannabinoides, las distintas formas de administracion y otras cuestiones desde una perspectiva cientifica y honesta Acude a la conferencia impartida por Albert Estrada Zambrano: Licenciado en Medicina, especialista en Bioquímica Clínica, el miercoles 05 de marzo a las 19h00
Tony000 en Barcelona
Vuelve Tony000 con sus "medicinal sessions" para hacernos vibrar una tarde/noche de viernes en Greenage Club, en vuestro club..... el viernes 25 de octubre, a partir de las 21h00
Musica en directo en Greenage Barcelona
Este jueves, recibimos en Greenage Barcelona a un cantante que nos ha sorprendido muy positivamente, con su voz, su estilo, su carisma.... Queriamos compartirlo con vosotros y aqui esta, para tod@s, concierto en directo en nuestro club, en Barcelona, a partir de las 20h30, el jueves
Musica de Brasil en Barcelona
Repertorio de canciones folk, rock, musica latina y brasileña interpretadas por Nuestro amigo Joao Ramil
Canciones de pop & rock en Greenage
Clasicos del Pop, música de tu infancia, mitos del rock.....escoge tu canción favorita y escucha la interpretación exclusiva de Joao ....en medio de un ambiente único, en Barcelona
Flea Market in Greenage
Objetos y ropa en desuso..... gangas, perlas,... artesanía, arte,... bebida, comida... Todo esto y màs en el 2º Green Market del año, el sabado 14 de diciembre de 2013 de 12h30 a 20h00 Si buscas regalos de navidad, decoración para tu piso, ropa para el hivierno, para el verano....pasate por Green Market el proximo sabado, pasate por Greenage Club
Concierto solidario en Barcelona
Primer proyecto solidario en Greenage Barcelona para ayudar la asociación KOKO MIH: Koko Mih es una asociación, nacida en Barcelona, de la mano de 2 amigos que quisieron apoyar la población de Banani (un pueblo del norte de Mali) donde fueron a rodar un documental sobre el poder de los chamanes en este país... En este momento, esta zona del globo vive una hambruna profunda, causada, en parte, por la crisis politica aguda que vive Mali, los muchos refugiados que aparecen cada dia, consecuencia de esta crisis politica, y la sequia de los ultimos años en Africa subsaharariana Este dia, el 10% de lo que aporten los socios en Greenage, ira a parar al proyecto benefico, que servira para comprar alimentos a esta poblacion Empezaremos por la proyeccion del documental Koko Mih a las 19h00 que sera seguido de un concierto con los musicos: DRISSA DIARRA ERMANNO FACCHI ALÁN CHEHAB
Jazz en directo en Barcelona
Vuelve el trio "Boheme" en Greenage Club, el proximo miercoles 07 de agosto, a partir de las 20h30 Si no pudiste asistir a su primer concierto, no pierdas la oportunidad de escuchar el volin unico de Fanny y las guitarras fascinantes de Laurent y Pierre, en Greenage Club porque te lo mereces, porque nos lo merecemos, miercoles, a partir de las 20h30....
Medicinal  sessions - Greenage Barcelona
Estimad@s soci@s El proximo viernes 20 de febrero, a partir de las 20h30, en Greenage Club tendremos la suerte de recibir Tony000 para continuar con sus Medicinal Sessions Grafitero desde hace 25 años y DJ desde 18, Tony000 ha estado pinchando en los clubs mas miticos de Barcelona e Ibiza durante su larga trayectoria y, para su vuelta al clubbing, ha elegido Greenage Club
Torneo de dardos en Greenage Barcelona
Apuntate al torneo de dardos este mes y participa en septiembre al campeonato de dardos en Greenage Barcelona.....Solo puede quedar uno
La fiesta de San Jan en Greenage
"Ven a celebrar la verbena de San Juan con nosotros , nuestra primer San Juan juntos en el club...... Celebraremos la entrada del verano, la llegada del calor y la magia de Barcelona en el mundo magico de greenage, el mundo encantador del club ...... Mucha alegria y felicidad para un verano inolvidable lleno de sorpresas, un verano greenage ---- Te esperamos!!!!
Ajedrez en Barcelona
"¿Te gusta el ajedrez? Ven a competir en Greenage ..... A partir del 13 de octubre.... Solamente puede quedar uno"